Sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Spółka chce zaskarżyć decyzję

psav zdjęcie główneSąd podzielił m.in. zastrzeżenia jednego z wierzycieli, który
podnosił, że nie uwzględniono wniosku o powołanie rady wierzycieli.
Mogła ona składać propozycje układowe i pełnić nadzór nad działaniami
dłużnika. Mimo braku rady doszło do głosowania propozycji układowych
przez zgromadzenie wierzycieli.Według sądu zignorowanie wniosku wierzycieli decydujących o umorzeniu
własnych wierzytelności, o powołanie rady przed zgromadzeniem
wierzycieli naruszało ich prawa. Tym bardziej, że oddalone zostały też
wszystkie wnioski o odroczenie zgromadzenia wierzycieli. Sąd podkreślił,
że prawo restrukturyzacyjne ma na celu wzmocnienie praw wierzycieli, a
organem ich reprezentującym jest właśnie rada wierzycieli.”Procedowanie przyjęcia układu na zgromadzeniu pomimo wniosków o
odroczenie z powodu naruszenia praw wierzycieli należało uznać za
naruszenie praw uczestników tego postępowania” – powiedziała w
uzasadnieniu postanowienia sędzia Kamila Wasilewska.Inne uwzględnione zastrzeżenie dotyczyło braku możliwości zapoznania
się wierzycieli z aktami sprawy przed zgromadzeniem wierzycieli.
Doprowadziło do tego, że nie byli oni świadomi aktualnej oferty
inwestora – PKN Orlen, ostatecznych propozycji układowych oraz nie znali
aktualnego spisu wierzycieli.”Nie wszystkie informacje, które wynikały z treści oferty były
wierzycielom znane w trakcie głosowania czy przed głosowaniem” –
tłumaczyła sędzia. Zwróciła uwagę, że oferta zawierała szereg warunków,
które łącznie musiałby być spełnione, aby doszło do układu, oraz
warunki, które anulowałyby układ. Zastrzeżono też, że transakcja i
oferta nie stanowią zabezpieczenia układu, a termin ważności oferty
obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.”Sąd nie ma pewności, że wierzyciele mieli pełną wiedzę i faktycznie
mogli racjonalnie ocenić, że propozycje układowe, nad którymi głosują
(…), są realne do wykonania” – tłumaczyła sędzia.Według sądu pełna treść propozycji układowych nie została
wierzycielom zaprezentowana, co oznacza, że procedura głosowania nad
nimi naruszała zasadę jawności i transparentności postępowania
restrukturyzacyjnego.”Wierzyciele zostali pozbawieni podstawowej gwarancji procesowej –
prawa do informacji” – oceniła sędzia. Dodała, że wierzyciele nie mieli
pełnej wiedzy o treści oferty. Świadczy o tym choćby to, że po
głosowaniu próbowali robić ich fotokopie.Sąd odniósł się także do zastrzeżeń dotyczących domniemania, że układ
nie byłby wykonany. Według sądu jest ryzyko, że dłużnik – wskutek
różnych zdarzeń – może utracić płynność.”Dłużnik – w ocenie sądu – miał problemy z płynnością, ma problemy z
płynnością i będzie miał problemy z płynnością (…). W ocenie sądu
wszystkie okoliczności wskazują, że jest mało prawdopodobne, żeby układ
był wykonany, ale sąd nie może stwierdzić, że jest oczywiste, iż układ
nie będzie wykonany” – powiedziała sędzia.Postanowienia nie są prawomocne, stronom postępowania przysługuje od nich zażalenie.”Czekamy na doręczenie pisemnego postanowienia w przedmiocie odmowy
zatwierdzenia układów w PPU 1 oraz PPU 2 wraz z uzasadnieniem.
Postanowienie nie jest prawomocne. Spółka nie zgadza się z wydanymi
przez Sąd postanowieniami, w związku z czym zamierza zaskarżyć je do
Sądu II instancji” – poinformował PAP w środę rzecznik prasowy spółki
Wojciech Paczyński.Ruch złożył w sierpniu 2018 roku wniosek o otwarcie przyspieszonego
postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W kwietniu
Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków
transakcji dotyczącej przejęcia Ruchu, zakładające, że bank przejmie 100
proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi
postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich
wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje
zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje
największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej
wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych
wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc.
wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc.
wierzytelności.Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen,
przy czym do przejęcia miałoby dojść po prawomocnym zatwierdzeniu układu
w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.Zakup akcji przez PKN Orlen miałby nastąpić po spełnieniu się szeregu
warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego
stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych
postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia
zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.Sieć Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w
wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys.
punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Spółka
posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny. >>> Czytaj też: Po decyzji sądu PKN Orlen podtrzymuje plany dotyczące przejęcia Ruchu